ترکیب شناخت ما از بازار و توانایی های فنی ما،
رشد دائمی را برای شما به ارمغان می آورد

کوه
شماتیک نیم دایره هلالی

راهبرد ما

استراتژی‌هایی که ما‌برای برندها در نظر می‌گیریم به دو بخش زیر ساخت‌ها و اقدامات تقسیم می‌شود.
اقدامات زیرساختی ما، مسیر اجرایی ما را هموارتر و حساب شده تر از سایر برنامه های تبلیغاتی می کند.

طراحی و توسعه IT

بر اساس هدف فروش و یا برندینگ و بر اساس پرسونای برند, استراتژی و هدف‌گذاری کمپین انجام می‌گیرد. برا اساس هدف فروش و یا برندینگ و بر اساس پرسونای برند, استراتژی و هدف‌گذاری کمپین انجام می‌گیرد.

عارضه یابی برند

چالش‌های کسب‌وکار را بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل بازاریابی می‌کنیم. چالش‌های کسب‌وکار را بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل بازاریابی می‌کنیم.

کمپین تبلیغاتی

پیاده‌سازی استراتژی‌های هدف‌گرا با تمرکز بر فروش و یا برندینگ بر‌اساس پرسونای برند پیاده‌سازی استراتژی‌های هدف‌گرا با تمرکز بر فروش و یا برندینگ بر اساس پرسونای برند

استراتژی محتوا و بازار آنلاین

بر اساس رقبای برند,بازار و هدف برند محتوایی برنامه‌ریزی می شود که مخاطبان برند را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس رقبای برند,بازار و هدف برند محتوایی برنامه‌ریزی می شود که مخاطبان برند را تحت تاثیر قرار دهد.

بازاریابی نتیجه محور و استفاده از یک تیم حرفه ای برای رشد،
نقطه تمایز ماتو است

بخش های مختلف ماتو، همگی ابزارهایی هستند که استفاده می شوند تا شما به هدف نهایی خود در
بازاریابی دیجیتالی برسید. تضمین ماتو، کیفیت جعبه ابزار رشد شماست.

شرح خدمات ما
لیست خدمات

دسته بندی خدمات ماتو

کمپین های تبلیغاتی

طراحی و توسعه IT

هدف گذاری و استراتژی بازاریابی

استراتژی برندینگ

اتراتژی محتوا و بازار آنلاین

نتیجه، کلیدواژه عملکرد ماتو است

همه خدمات ماتو، در جهت رسیدن به نتیجه دلخواه شما طراحی شده است. ما به این نکته آگاهیم که بدون رسیدن  به هدف. و گرفتن نتیجه مورد علاقه، تمام فعالیت های یک آژانس دیجیتال مارکتینگ، بی معنا می شود.

در نظر ما، تیم های مختلف ماتو مانند دندانه های مختلف یک کلید عمل میکنند. بدون هر کدام از دندانه های این کلید، قفل های مختلف که در حقیقت مسائل اساسی بازاریابی یک برند هستند، نمیتوانند باز شوند.